El centre

El centre

Talls de premsa

DIARI HORANOVA
Bisetmanari de l'Alt Empordà
23 d'Abril del 2010, pàgina 2
Número: 1916


DIARI L'EMPORDÀ
Setmanari de l'Alt EMPORDÀ
Dimarts, 27 d'Abril del 2010
Número 1.629